Kasutustingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. 1. Premekol OÜ pakub oma teenuseid veebilehe kooliksvalmis.ee (edaspidi Veebilehe) kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  2. 2. Käesolevad Üldtingimused kehtivad Veebilehe registreeritud kasutajatele (edaspidi Kasutaja) ja Premekol OÜ (registrikood 12118847, aadress Roosi tee 8-15, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa, 74001) vahelise õiguskaitse tagamiseks.
  3. 3. Käesolevad Veebilehe kasutamise üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Veebilehe kasutajalepingu (edaspidi Kasutajaleping) lahutamatu osa ning kehtivad kõikide Premekol OÜ ja Veebilehe ning Kasutajate vaheliste õigussuhete kohta.
  4. 4. Teenuste kasutamiseks tuleb Kasutajal registreeruda Veebilehel kooliksvalmis.ee ja luua endale personaalne Veebilehe kasutajakonto, mille tarbeks Kasutaja täidab ja kinnitab Veebilehe kasutajaks registreerimise ankeedi. Kasutajaleping loetakse sõlmituks hetkest, millal Kasutaja on registreerinud end Veebilehe kasutajaks.
  5. 5. Registreerudes Veebilehe kasutajaks, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub eranditult kõigi Üldtingimustega ning kohustub neid täitma. Veebilehe kasutamine on lubatud vaid kõikide Üldtingimustega nõustumise korral. Samuti kinnitab Kasutaja registreerudes, et ta on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline isik ning tal on kõik õigused (sh mistahes vajalikud nõusolekud, volitused vms) Kasutajalepingu sõlmimiseks.
  6. 6. Veebilehe teenuste (edaspidi Teenuste) sisu ja Teenuste eest võetav tasu on kirjeldatud Veebilehel kooliksvalmis.ee.
  7. 7. Veebilehe kasutamiseks loetakse veebilehel kooliksvalmis.ee viibimist registreeritud Kasutaja õigustes mistahes eesmärgil ja sõltumata Kasutaja aktiivsusest.
 2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING POOLTE VASTUTUS
  1. 8. Veebilehe eesmärgiks on pakkuda 5-7 aastastele lastele võimalust omandada loovalt ja mänguliselt oskusi, mis on vajalikud tema eakohaseks arenguks. Premekol OÜ ei vastuta lapse poolt teadmiste ja oskuste omandamise ja rakendamise eest ega Veebilehe sisu vastavuse eest Kasutaja eeldustele ja ootustele, koolieelse asutuse või kooli nõudmistele, konkursiküsimustele jne.
  2. 9. Veebilehe haldaja Premekol OÜ ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest. Teenuste puhul, kus Veebileht on vaid vahendavaks keskkonnaks, vastutab konkreetse teenuse eest seda osutav asutus või ettevõte (teenuse vastutav töötleja). Premekol OÜ ei tegutse Kasutaja agendi, maakleri, esindaja, komisjonärina vms.
  3. 10. Premekol OÜ ei vastuta Kasutaja pahauskliku või õigusvastase tegevuse eest. Juhul, kui Kasutaja mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Premekol OÜ vastu, hüvitab Kasutaja Premekol OÜ-le sellega seoses tekkinud kahju.
  4. 11. Kõikide Veebilehe pakutavate teenuste kasutamisest tulenevate maksukohustuste eest vastutab Kasutaja.
  5. 12. Kasutajal ei ole mitte ühelgi tingimusel õigust takistada, kahjustada, häirida, rikkuda või ükskõik millisel muul moel mõjutada Veebilehe funktsioneerimist või Premekol OÜ-d.
  6. 13. Juhul, kui Kasutaja võtab tarvitusele Teenuste kasutades skripte, on Premekol OÜ-l õigus taganeda Kasutajaga sõlmitud mistahes lepingutest, sh sulgeda Veebilehe kasutajakonto.
  7. 14. Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisselogimiseks tarvilikke kasutajanimesid, paroole jm identifitseerimise andmeid sellisel moel, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui nimetatud andmed satuvad kolmandate isikute valdusesse, on Kasutaja kohustatud Premekol OÜ-d sellest viivitamatult informeerima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmete kolmandate isikute kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab Kasutaja. Kasutaja on teadlik, et kolmandad isikud võivad andmeid kuritarvitades võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.
  8. 15. Premekol OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
  9. - kolmandate isikute tegevusega;
  10. - Premekol OÜ kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
  11. - Premekol OÜ-st sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
  12. - Kasutaja tegevusega Veebilehe kasutamisel, sh Kasutaja poolt avaldatava informatsiooni ja materjalide sisuga või Kasutaja või temale kuuluvate aadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
  13. - Teenuse mittevastavusega Kasutaja vajadustele või soovidele.
  14. 16. Kasutaja vastutab ise selle eest, et tema poolt Veebilehe Teenuste kasutamiseks pruugitav veebilehitseja vastab Veebilehe tehnilistele nõuetele, mis on välja toodud Veebilehel kooliksvalmis.ee.
 3. ISIKUANDMETE KASUTAMINE
  1. 17. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse Veebilehel isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja Teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega nõustub Kasutaja Veebilehe Üldtingimustega ja annab nõusoleku, et tema isikuandmeid töödeldakse, sh kogutakse, salvestatakse, korrastatakse, säilitatakse, muudetakse, võimaldatakse juurdepääsu, teostatakse päringuid, tehakse väljavõtteid, kasutatakse, edastatakse, ristkasutatakse, ühendatakse, suletakse, kustutatakse või hävitatakse või tehakse mitut eelnimetatud toimingut Teenuse osutamise eesmärgil Veebilehe infosüsteemis.
  2. 18. Veebilehel säilitatavad andmed on kättesaadavad ainult Premekol OÜ-le kui Veebilehe haldajale ja Teenuse osutajale üksnes Teenuse pakkumise eesmärgil.
 4. TEHNILISED ANDMED
  1. Veebilehel säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:
  2. - Kasutaja IP aadress;
  3. - Kasutaja veebilehitseja identifikaator;
  4. - Veebiehe poole pöördumisele eelneva lehe URL;
  5. - Veebilehe URL, mille poole Kasutaja pöördus;
  6. - autentimisviis (kasutajanimi ja parool, internetipank, ID-kaart, mobiil-ID);
 5. INTELLEKTUAALNE OMAND
  1. 19. Veebileht kooliksvalmis.ee ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Premekol OÜ-le.
  2. 20. Kasutajal ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada Veebilehe lehekülgi muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks ja kooskõlas Üldtingimustega.
  3. 21. Autoriõiguste rikkumise korral on Premekol OÜ-l õigus kõigi õiguspäraste õiguskaitsevahendite kasutamisele, sh on õigus nõuda autoriõiguste rikkumise lõpetamist ja kahju hüvitamist.
  4. 22. Veebilehe sisu ei tohi Premekol OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, sisestada, edastada, levitada ega kasutada tuletuslike teoste loomiseks. Premekol OÜ annab Kasutajale mitteeksklusiivse mitteüleantava õiguse Veebilehe kooliksvalmis.ee juurdepääsu loomiseks ja selle kuvamiseks ainult mitteäriliseks kasutuseks. Kasutusõiguse andmise tingimuseks on, et Kasutaja ei tohi muuta Veebilehe sisu ega rikkuda ühtegi autorikaitse, kaubamärgi- ega muud omanditeatist, ning nõustub kõigi Veebilehe või selle sisu puudutavate tingimuste ja teatistega.
 6. LEPINGU- JA ÜLDTINGIMUSTE RIKKUMISEGA KAASNEVAD SANKTSIOONID
  1. 23. Kasutajal on kohustus järgida Veebilehe kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte, head tava ning Üldtingimusi.
  2. 24. Nimetatud kohustuste rikkumise korral kohustub Kasutaja tasuma Premekol OÜ-le leppetrahvi summas 1000 €.
  3. 25. Sõltumata leppetrahvi või muude õiguskaitsevahendite kohaldamisest on Kasutaja poolse Kasutajalepingu või Üldtingimuste, või Premekol OÜ autoriõiguste, või muude õigusaktidest või heast tavast tulenevate Premekol OÜ õiguste või Kasutaja kohustuste korral Premekol OÜ-l õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Veebilehele või lõpetada Kasutajaleping.
  4. 26. Premekol OÜ-l on õigus jälgida, et Kasutaja ei rikuks Teenuse kasutamisel õigusakte, Kasutuslepingut, häid kombeid ja kolmandate isikute õigusi.
 7. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE
  1. 27. Premekol OÜ-l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta. Premekol OÜ avaldab uued Üldtingimused Veebilehel.
  2. 28. Üldtingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebilehel. Iga Kasutajat eraldi Üldtingimuste muutmisest ei teavitata.
  3. 29. Kasutajal on õigus uute Üldtingimustega mittenõustumisel Kasutajaleping üles öelda.
 8. KASUTAJALEPINGU LÕPETAMINE
  1. 30. Kasutajal on õigus Teenuste kasutamine lõpetada ja sulgeda kasutajakonto, teavitades Premekol OÜ-d ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  2. 31. Premekol OÜ-l on õigus põhjusi esitamata öelda Kasutajaleping üles, teatades sellest Kasutajale ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 9. LÕPPSÄTTED
  1. 32. Üldtingimuste mistahes sätte kehtetus ei muuda automaatselt kehtetuks ühtegi muud Üldtingimuste sätet.
  2. 33. Kasutajalepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  3. 34. Premekol OÜ ja Kasutaja või kolmanda isiku vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. Läbirääkimised loetakse ebaõnnestunuks, kui pooled ei ole jõudnud mõlemat poolt rahuldava lahenduseni 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates vaidluse tekkimisest.